IČO: 186 29 059


Kontakt:

Haima CZ se sídlem:
Klinika dětské hematologie a onkologie
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
15006

Tel.: 777 650 600 

Stanovy

HAIMA CZ, o.s.  

 I.

Všeobecná ustanovení

Název, postavení a sídlo

 

1.    HAIMA CZ, o.s. (dále jen Haima) je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry, či profese k aktivní pomoci dětem postiženým onkologickým nebo hematologickým onemocněním.

2.    Sídlem HAIMY je FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie, V úvalu 84, PSČ 150 06, Praha 5.

 

Poslání a cíle HAIMY

3.    Působit k účinnému zlepšení situace nemocných dětí a jejich rodin především

a)    zlepšováním prostředí pro dětské pacienty a personál v léčebných zařízeních,

b)    přímým pořizováním přístrojů, pomůcek a zařízení nebo poskytováním dotací k jejich pořízení specializovaným pracovištím, zabývajícím se diagnostikou a léčbou dětských pacientů,

c)    vedením dětských pacientů a jejich rodin jak v průběhu nemoci, tak po jejím odeznění s cílem zlepšit jejich fyzickou a psychickou kondici.

d)    podporou odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků pečujících o děti s nádorovým nebo krevním onemocněním.

e)    podporou nekomerčních (akademických) klinických studií diagnostiky a léčby dětí s nádorovým nebo krevním onemocněním.

4.   K zabezpečení cílů bodu 3

a)    získávat finanční a věcné prostředky sbírkami, iniciací sponzoringu a na základě přijatých projektů v grantovém a dotačním řízení státních, municipálních i soukromých institucí v tuzemsku i v zahraničí; za tím účelem spolupracovat se společnostmi, nadacemi a sdruženími, které mají shodné cíle a zaměření a koordinovat s nimi, prostřednictvím dohod, smluv a účastí zástupců HAIMY v jejich orgánech, společné aktivity.

b)    rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů dětí s poruchou krvetvorby, zdravotníků a široké veřejnosti přímou působností a také s využitím informací zprostředkovaných sdělovacími prostředky.

 

II.

Členství, práva a povinnosti členů

Členství

5.    Členem se může stát každý kdo dovršil 15 let věku a chce svojí činností přispět k naplňování poslání a cílů HAIMY podle bodů 3 a 4 těchto stanov.

6.    O výši členského příspěvku rozhoduje výroční nebo mimořádná schůze HAIMY.

 

Práva a povinnosti členů

7.    Člen má právo zúčastnit se všech akcí HAIMY.

8.    Člen má právo volit a být volen do orgánů HAIMY, předkládat návrhy a být informován o činnosti HAIMY.

9.    Na schůzích, kterých se zúčastní má právo hlasovat.

10. Člen je povinen zaplatit roční příspěvek.

 

 

Vznik a zánik členství

11. Členství vzniká na základě písemné přihlášky dnem registrace v sídle HAIMY, která vede přehled o svých členech.

12. Členství zaniká zrušením registrace na základě rozhodnutí výkonného výboru HAIMY. Podkladem k takovému rozhodnutí je zejména

a)    písemné prohlášení člena o vystoupení,

b)    neplnění povinností člena,

c)    zjištění dalších skutečností objektivně neslučitelných s členstvím.

 

III.

Organizační a majetková ustanovení

Organizační struktura HAIMY

13. Nejvyšším orgánem je výroční schůze HAIMY, která se schází jednou za rok nebo mimořádná schůze HAIMY, kterou svolává výkonný výbor HAIMY kdykoliv podle potřeby.

14. Výroční nebo mimořádná schůze HAIMY

a)   schvaluje stanovy HAIMY a další organizační a ekonomické normy zásadního významu,

b)   projednává a schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru HAIMY, zprávu revizora a zprávu o hospodaření,

c)   schvaluje zásady hospodaření na další období a rozhoduje o důležitých krocích a aktivitách výkonného výboru HAIMY,

d)   volí členy výkonného výboru HAIMY a revizora a dodatečně potvrzuje odvolání a kooptace do těchto orgánů, uskutečněné v období mezi jednáními výroční nebo mimořádné schůze HAIMY,

e)   rozhoduje o zrušení HAIMY.

15. Výkonný výbor HAIMY

a)   je statutárním orgánem HAIMY a zabezpečuje její činnost v období mezi jednáními výroční nebo mimořádné schůze HAIMY,

b)   je volen na dvouleté období a musí být nejméně tříčlenný s lichým počtem členů,

c)   volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a ekonoma,

d)   schvaluje mimo jiné roční rozpočet a odvolává a kooptuje členy výkonného výboru pokud je to nezbytné pro zajištění činnosti v období mezi jednáními výroční nebo mimořádné schůze HAIMY. V případě nefunkčnosti revizora v tomto období zajišťuje roční kontrolu hospodaření u nezávislého subjektu.

16. Předseda výkonného výboru HAIMY

a)   zastupuje HAIMU navenek a jedná jejím jménem,

b)   svolává zasedání výkonného výboru HAIMY,

c)   v neodkladných záležitostech okamžitě rozhoduje a informuje následně výkonný výbor HAIMY o svých rozhodnutích.

17. Místopředseda zastupuje v nepřítomnosti předsedu v plném rozsahu pravomocí a odpovědnosti.

18. Ekonom odpovídá za hospodaření HAIMY.

19. Revizor je orgán nezávislý na výkonném výboru HAIMY a je volen na čtyřleté období výroční nebo mimořádnou schůzí HAIMY, které je za svou činnost odpovědný.

Revizor vykonává revize finanční a hospodářské činnosti a dodržování rozpočtu kdykoliv, výroční schůzi HAIMY podává o výsledcích své činnosti zprávu.

Revizor má právo účastnit se jednání výkonného výboru HAIMY a má volný přístup ke všem dokladům v souvislosti s činností HAIMY.

 

Principy rozhodování

20. Rozhodnutí v orgánech HAIMY jsou přijímána veřejným hlasováním, každý účastník hlasování má jeden hlas.

21. K rozhodnutí o stanovách a jejich změnách jsou potřebné nejméně dvě třetiny hlasů členů zúčastněných na hlasování.

22. Ostatní rozhodnutí jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina členů zúčastněných na hlasování.

23. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

24. V mimořádných případech může výkonný výbor HAIMY přistoupit ke hlasování o záležitostech HAIMY korespondenčním způsobem. Přitom postupuje tak, že na písemný návrh došlé záporné odpovědi považuje za hlasy proti, souhlasné odpovědi považuje za hlasy pro, abstenci zaznamenává pouze je-li výslovně uvedena a zbytek do celkového počtu odeslaných dotazů hodnotí jako hlasy pro.

 

Jednání a podepisování za HAIMU

25. Jménem HAIMY jedná výkonný výbor HAIMY, za výkonný výbor jedná předseda nebo místopředseda a na základě pověření i jiný člen výkonného výboru. Za HAIMU podepisuje předseda nebo místopředseda a na základě pověření i jiný člen výkonného výboru.

 

Majetek a hospodaření

26. Majetek HAIMY vzniká z členských příspěvků, darů, grantů, dotací, a z vlastní hospodářské činnosti a slouží výhradně ke krytí nezbytných potřeb spojených s její činností.

27. V případě ukončení činnosti HAIMY se provede finanční vyúčtování a zbylá aktiva se převedou na konto vhodné neziskové organizace, která má ve svém zakládacím dokumentu uvedeno zaměření shodné nebo velmi blízké základnímu zaměření HAIMY.

 

 

Tyto upravené stanovy byly přijaty Výroční schůzí HAIMY dne 23.10.2007

  

   MUDr. Dita Tichá

předsedkyně Výkonného výboru